Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Mai multe informații

Evaluare Imobiliară

BUNURILE MOBILE ŞI EVALUAREA BUNURILOR MOBILE

Regulated by RICS
TCN Worldwide

BLOG


Bunurile mobile şi evaluarea bunurilor mobile

Bunurile mobile reprezintă o categorie largă de active. Definirea şi clasificarea lor poate fi diferită, în funcţie de sursă. Pornind de la conceptul cunoscut de proprietate imobiliară se poate defini conceptul de proprietate mobiliară, concept care se referă la toate drepturile, interesele şi beneficiile ce derivă din dreptul de proprietate asupra bunurilor, altele decât proprietatea imobiliară. Obiectele proprietăţii mobiliare pot fi denumite bunuri mobile. Bunurile mobile includ elemente corporale şi necorporale care nu reprezintă proprietate imobiliară.

Evaluările de mașini, echipamente și instalații sunt solicitate deseori pentru scopuri diferite, incluzând evaluarea pentru raportarea financiară, închiriere, garantarea împrumutului, cedarea activelor, impozitare, litigii sau pentru procedura de insolvență.

Evaluatorul membru ANEVAR trebuie să aibă specializarea Evaluarea bunurilor mobile (EBM). În situaţia în care evaluarea este realizată de o echipă de evaluatori ANEVAR, echipa trebuie să includă cel puţin un evaluator de bunuri mobile având specializarea EBM.Ce reprezinta bunurile mobile

Mașinile, echipamentele și instalațiile (care pot fi uneori considerate drept un tip de bunuri mobile) reprezintă active corporale deținute, de obicei, de o entitate pentru a fi utilizate în producția de bunuri sau pentru prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative și care se preconizează să fie utilizate pe o perioadă de timp.

O categorie importantă a bunurilor mobile o reprezintă maşinile, echipamentele şi instalaţiile (în continuare fiind utilizat acronimul MEI). MEI au caracteristici specifice care le diferenţiază de proprietatea imobiliară, caracteristici care pot afecta atât abordările în evaluare, cât şi raportarea valorii. Mobilitatea aproape generală a MEI este cea mai importantă caracteristică ce le diferenţiază de proprietăţile imobiliare. O altă caracteristică specifică a MEI, care le diferenţiază de proprietatea imobiliară este deprecierea lor mai rapidă. Acest lucru este cauzat de o durată de viaţă fizică mai mică decât a construcţiilor (cu efect asupra deteriorării fizice), de progresul rapid al tehnicii (cu efect asupra deprecierii funcţionale) sau de fluctuaţia cererii pentru produsele întreprinderii (cu efect asupra deprecierii economice).Clasificarea bunurilor mobile

Pot fi clasificate ca maşini, echipamente sau instalaţii următoarele tipuri de active: utilaje de producţie; echipamente auxiliare, centre de control a motoarelor, panouri de comandă, conducte de prelucrare, fundaţii sau suporturi de structura aferente instalaţiilor; echipamente de manipulare; mijloace de transport; echipamente de laborator şi de încercări; mobilier de birou, accesorii şi birotică; echipamente de calcul; unelte, dispozitive, instrumente de măsură şi control.

Clasificarea ca maşină, echipament sau instalaţie a bunurilor enumerate anterior se face în baza raţionamentului profesional al evaluatorului ANEVAR de bunuri mobile, pornind de la înţelegerea funcţionalităţii şi a destinaţiei bunului respectiv. Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin H.G. nr. 2139/2004 se foloseşte de către agenţii economici, persoanele juridice fără scop patrimonial, precum şi de către instituţiile publice pentru determinarea în mod unitar a amortizării fiscale a capitalului imobilizat în active corporale. Catalogul clasifică mijloacele fixe amortizabile în trei grupe principale şi anume: Grupa 1 - Construcţii; Grupa 2 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii; Grupa 3 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale. Maşinile, echipamentele şi instalaţiile se regăsesc în grupele 2 şi 3 din Catalog. Totuşi aceste două grupe cuprind şi alte categorii de bunuri în afara MEI, cum ar fi animalele (clasa 2.4.1) sau plantaţiile (clasa 2.4.2.).

Maşini (maşini individuale sau un grup de maşini) – Maşina este un activ utilizat pentru un proces specific în activitatea de exploatare a entităţii. Echipamente – Alte active care sunt utilizate pentru a facilita funcţionarea întreprinderii sau entităţii. Instalaţii – Active care sunt combinate indisolubil cu altele şi care pot include construcţii specializate nepermanente, maşini şi echipamente netehnologice. Accesorii – Bunuri mobile de natura obiectelor, pieselor sau dispozitivelor care constituie elemente secundare ataşate proprietăţii principale, definitiv sau temporar.Probleme întalnite de evaluatori de bunuri mobile

Evaluatorii ANEVAR de MEI se confruntă ocazional cu lipsa informaţiilor precise despre bunurile evaluate. De aceea colectarea datelor relevante care să susţină concluziile evaluării impune perseverenţa. Cantitatea şi tipul datelor culese sunt impuse de abordările pe care se elaborează opinia asupra valorii, precum şi de premisele evaluării. Toate datele culese trebuie să aibă sens şi să fie relevante.

De regulă, evaluarea bunurilor mobile/ MEI implică inspectarea acestora. Inspecţia MEI se efectuează, de regulă, împreună cu clientul sau cu persoane desemnate de către acesta. Identificarea MEI se face pe baza informaţiilor furnizate de către client, responsabilitatea asupra informaţiilor în baza cărora s-a efectuat identificarea proprietăţii revenind clientului.

    Datele de care au nevoie evaluatorii de bunuri mobile sunt:
  1. date despre procesul de producţie în care se integrează MEI evaluat (procedeul de identificare fiind cunoscut ca macroidentificare). Aceste date sunt cele despre produsele executate (inclusiv cele derivate), localizarea MEI în fluxul tehnologic, numărul de operatori, echipamente de control al poluării etc. Aceste date sunt utile pentru înţelegerea MEI de către evaluatorul ANEVAR, inclusiv pentru identificarea grupului de elemente individuale care sunt reunite în scopul generării unui venit financiar. în cadrul abordărilor datele sunt utile mai ales în evaluarea MEI ca un întreg, instalate/pe amplasament şi ca parte a întreprinderii care îşi continuă activitatea normală de exploatare. Datele reprezintă o bază de pornire pentru estimarea deprecierii fizice, funcţionale sau economice. Întrucât se presupune ca reprezentanţii entităţii sunt buni cunoscători ai sectorului de activitate, în cadrul macro identificării pot fi abordate şi aspecte care ţin de piaţa specifică a MEI;
  2. date despre MEI evaluat (procedeul de identificare fiind cunoscut ca microidentificare), focalizate pe identificarea caracteristicilor specifice fiecărei MEI; includ, fără a se limita la acestea, informaţii despre fabricant, model, tipul constructiv, capacitatea sau caracteristica funcţională principală, alte caracteristici tehnico-funcţionale, vârsta, durata de viaţă fizică, starea activului inclusiv istoricul privind întreţinerea sa, costuri directe şi indirecte de instalare dacă MEI este evaluat pe amplasament, costul de demontare şi mutare dacă MEI nu este evaluat pe amplasament şi alte informaţii considerate a fi relevante pentru participanţii pe piaţă;
  3. date despre piaţă specifică sunt colectate de obicei la nivel regional/naţional, dar, în funcţie de tipul MEI evaluate, datele pot fi colectate şi la nivel internaţional. Datele trebuie să surprindă tendinţele din domeniile social, economic, administrativ sau de mediu care pot influenţa valoarea MEI evaluate. Aceste date reprezintă o bază pentru analiza pieţei specifice, identificarea unor forme ale deprecierii, explicarea rezultatelor şi opinia finală asupra valorii;
  4. date despre alte bunuri, comparabile cu MEI evaluat. Datele colectate includ, fără a se limita la acestea, informaţii despre MEI comparabile vândute sau închiriate sau oferite spre vânzare sau închiriere, informaţii privind preturile MEI echivalente noi, depreciere, venituri, cheltuieli, rate de capitalizare şi de actualizare.

Scroll to Top