Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Mai multe informații

Evaluare Imobiliară

EVALUAREA PENTRU IMPOZITARE

Regulated by RICS
TCN Worldwide

BLOG


Valoarea impozabilă este un tip al valorii estimat în scopul impozitării clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice sau juridice și a clădirilor rezidențiale deținute de persoane juridice.

Valoarea de impozitare sau valoarea impozabilă este tipul de valoare care se bazează strict pe valoarea construcțiilor existente fără a lua în calcul valoarea terenului.

Serviciul de evaluare în vederea impozitării clădirilor va fi contractat de către contribuabil, iar raportul de evaluare respectiv va avea ca utilizator desemnat atât contribuabilul, cât și autoritatea locală pe raza căreia contribuabilul are obligația legală a achitării impozitului pe clădiri.

Orice raport de evaluare pentru impozitare trebuie să conțină Anexa 4 în forma publicată de ANEVAR, anexă care reprezintă sinteza raportului de evaluare și ale cărei rubrici sunt obligatorii a fi completate.

Rapoartele de evaluare pentru impozitare sunt considerate finale și pot produce efecte numai dacă sunt însoțite de recipisa eliberată ca urmare a îndeplinirii obligației de completare în baza de date BIF (Baza de informații fiscale).Calculul impozitului pe clădirile deţinute de persoanele juridice

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

Pentru stabilirea impozitului pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul şi poate fi:

 1. ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
 2. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 3. valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
 4. valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate. In situaţia în care nu este precizată valoarea în documentele care atestă proprietatea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal; modificare introdusă de LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020
 5. în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 6. în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator imobiliar autorizat ANEVAR în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. Modificare introdusă de LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020.

Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. (7^1) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata impozitului pe clădiri potrivit art. 456 alin.

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) şi (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.Evaluarea pentru impozitare pentru proprietăți rezidențiale

Conform Codului Fiscal actualizat, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare stabilite prin hotărâre a consiliului local în funcție de destinație: rezidențială sau nerezidențială (imobil de birouri, spațiu comercial, magazin de stradă, etc).Destinație rezidențială (locativă)

 • Cota de 0,08% ... 0,2% din valoarea impozabilă sau de 5% dacă proprietarul nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință. Condiția de actualizare nu se aplică în cazul falimentului.
 • Valoarea impozabilă la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul poate fi:
  • Ultima valoare impozabilă înregistrată la organul fiscal
  • Valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator imobiliar autorizat ANEVAR, actualizat la fiecare 3 ani.
  • Valoarea finală din proces verbal de recepție al clădirilor nou construite în ultimul an
  • Valoarea rezultată din actul de dobândire al clădirilor dobândite în ultimul an.

Pentru clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, la adresa cărora este înregistrat un domiciliu fiscal, la care nu se desfășoară nici o activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457 din Codul fiscal”- normal ca pentru oricare PF calculat de catre DITL local, ca până acum.

“În cazul unei clădiri cu destinație mixtă, aflată în proprietatea persoanelor fizice, la adresa căreia este înregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfășoară o activitate economică, când se cunosc suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial, calculat potrivit art. 457 din Codul fiscal (calculat de către DITL cu un procent stabilit prin HCL si Cod Fiscal pe cota rezidențială), cu impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial, calculat potrivit art. 458 din Codul fiscal”.( calculat de catre DITL cu un procent stabilit prin HCL si Cod Fiscal asupra valorii reieșite din raportul de evaluare pentru cota nerezidențială).

“Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 1. în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;
 2. în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.”

 • persoanele juridice ce au în proprietate orice tip de clădire rezidențială sau nerezidențială vor depune la Direcțiile de Taxe şi Impozite Locale (DITL) câte un raport de evaluare pentru determinarea valorii impozabile pentru fiecare DITL în raza cărora sunt amplasate clădirile, pentru toate clădirile ce se supun acestor reglementări. Cu alte cuvinte persoanele juridice care la 31.12 an referință. au implinit deja 3 ani de la ultima reevaluare vor efectua un raport – determinare valori impozabile clădiri – pentru DITL.
 • DE REŢINUT: Valoarea de impozitare poate să fie mai mică, mai mare şi foarte puțin probabil egală cu valoarea justă sau valoarea de piață, dat fiind faptul că recomandările pentru abordări sunt diferite – se respectă GEV 500 din Standardele de Evaluare (la valoarea impozabilă nu se aplică depreciere externă şi se aplică doar în anumite condiţii deprecierea funcţională).
Scroll to Top